Ouderparticipatie

Ouders vervullen een belangrijke rol binnen de SIMON-scholen, hun mening telt voor ons. Ouders kunnen participeren door een rol te vervullen in de MR (Medezeggenschapsraad), de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) of de Ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerkrachten (50/50). De MR is een wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers en heeft vanuit haar rol instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De raad bespreekt de algemene gang van zaken binnen de school en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals de inzet van personeelsformatie en financiële middelen. Uit elke MR heeft één ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad. De taken van de GMR zijn school overstijgend, van gemeenschappelijk belang en worden vastgelegd in een GMR-reglement. De GMR vergadert minstens 4 keer per jaar en heeft een adviserende en controlerende rol. Het College van Bestuur overlegt namens het bestuur met de GMR.

De leden van de GMR zijn ouders en medewerkers die zijn voorgedragen vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen. Per school neemt 1 lid namens het personeel en 1 lid namens de oudergeleding deel aan de GMR.
Voorzitter GMR: de heer Dmitri Hogenkamp

Ouderraad

Elke SIMON school heeft een ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit een moeder- en vaderraad waarbij iedere raad aangepaste taken heeft. De ouders/verzorgers hebben een coördinerende en uitvoerende rol bij allerlei activiteiten binnen de school, zoals medewerking bij het gebed, de organisatie van feesten, pleinwacht en nog vele zaken meer.

Voor meer informatie over de ouderraad en de MR kunt u contact opnemen met de school.