Personeel

Stichting SIMON wil een actief personeelsbeleid voeren. Dat is nodig om ook in de nabije toekomst goede, voldoende gekwalificeerde en betrokken leerkrachten voor de klas te hebben. SIMON werkt op verschillende manieren aan het personeelsbeleid.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van SIMON wordt ontwikkeld vanuit twee opvattingen: in de eerste plaats gaat het om Human Resource Management (HRM). Kern van deze stroming is dat capaciteiten van personeel de belangrijkste hulpbron binnen een organisatie vormen.
Deze capaciteiten moeten optimaal gekend, gemobiliseerd, ontwikkeld en benut worden in alle fasen van de loopbaan. In de tweede opvatting: de lerende organisatie, treedt de kwaliteit van de organisatie nog meer naar voren. De "lerende organisatie" is een organisatie die niet alleen in staat is om te leren, maar ook om "leren te leren". Het gaat hierbij zowel om individueel leren als om collectief leren. De basis hiervan is reflectie en zelfkennis op hoe en waarom men leert en wil leren.

Werken bij de SIMON scholen

Naast het goed uitvoering geven aan primaire arbeidsvoorwaarden kent SIMON prima secundaire arbeidsvoorwaarden. SIMON heeft extra activiteiten in het leven geroepen om haar personeel zo goed mogelijk te begeleiden. Zo kan een personeelslid b.v. gebruik maken van een persoonlijke coach.

SIMON heeft ongeveer 180 personeelsleden in dienst. Naast directieleden en groepsleraren heeft SIMON ook onderwijsondersteuners, interne begeleiders en vakdocenten als godsdienstleerkrachten in dienst. Conciërges verrichten op onze scholen veel goede en nuttige ondersteunende taken.
Voor personeelsleden die tijdelijk hun werkzaamheden wegens ziekte niet kunnen verrichten, maakt SIMON gebruik van de diensten van een arbo-arts.

Goed werkgeverschap
SIMON stelt hoge eisen aan het personeelsbeleid. De activiteiten van SIMON scholen richten zich in dit verband op:

Een goede uitvoering van de primaire arbeidsvoorwaarden:
- het is vanzelfsprekend rechtspositionele aangelegenheden als inschaling, uitbetaling van
  salaris, arbobeleid, taakbeleid e.d. correct uit te voeren.

Het toepassen van prima secundaire arbeidsvoorwaarden:
- interne en ook externe scholing op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan;
- taakdifferentiatie: de leraar als bouwcoördinator, remedial teacher,intern begeleider etc..
- functiedifferentiatie met groeimogelijkheden: ontwikkeling naar een managementfunctie.

Extra activiteiten:
- beginnende leraren kunnen rekenen op een goede begeleiding d.m.v.
- inwerkactiviteiten m.b.v. een mentor;
- een persoonlijk ontwikkelingsplan
- Het organiseren van coaching mogelijkheden voor alle personeelsleden op stichtingsniveau.

Stafbureau

Op het stafbureau lever je indirect een bijdrage aan de ontwikkeling van onze scholen en leerlingen. De adviseurs op het stafbureau hebben hart voor de ontwikkeling van mensen en dragen zorg voor het ontwikkelen, voorbereiden van het stichtingsbeleid en ondersteunen bij de uitvoering ervan. Daarnaast levert het stafbureau dienstverlening op het terrein van administraties, ondersteuning en advisering.

Het stafbureau beschikt over de volgende kernfuncties: personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, ICT, onderwijs & kwaliteit en identiteitszaken.

Personeelsfunctionaris

SIMON heeft op het stafbureau een medewerker aangesteld, die zich specifiek inzet voor het personeel. Met raad en daad staat hij een ieder bij. Wij noemen hier een aantal zaken zoals:
- rechtspositionele vragen;
- mobiliteitsmogelijkheden op vrijwillige basis;
- een goede reiskostenvergoeding naast de vergoeding door de overheid;
- gedifferentieerde beloning bij excellent functioneren;
- personeelsbijenkomsten.

Voor meer informatie: Bayram Uysal (P&O): b.uysal@simonscholen.nl


Wij investeren in de tevredenheid en professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. SIMON wil een rijke leeromgeving bieden, waarin voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden is om te leren en te ontwikkelen. Eigen verantwoordelijkheid, zelfinitiatief en samenwerken zijn belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT